1
EnglishEstonianRussian
 
/ Новости сайта / Новости AÜ Sillamäe Sputnik / Бухгалтерский отчёт за 2018 - 2019 AÜ Sillamäe Sputnik
21.08.2019

Бухгалтерский отчёт за 2018 - 2019 AÜ Sillamäe Sputnik

Page 1 Страница 1

NB! NB! Tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega. Это сводный обзор готовящегося доклада.

Page 2 Страница 2

2 2

Aiandusühistu Sillamäe Sputnik Садоводческое товарищество Силламяэ Спутник

2018. a. 2018 а. majandusaasta aruanne годовой отчет

Sisukord Содержание

Raamatupidamise aastaaruanne Годовые отчеты

3 3

Bilanss Бухгалтерский баланс

3 3

Tulemiaruanne Отчет о результатах

4 4

Rahavoogude aruanne Отчет о движении денежных средств

5 5

Netovara muutuste aruanne Отчет об изменениях в чистых активах

6 6

Raamatupidamise aastaaruande lisad Примечания к финансовой отчетности

7 7

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Приложение 1 Учетная политика

7 7

Lisa 2 Tööjõukulud Приложение 2 Затраты на оплату труда

7 7

Aruande allkirjad Подпись отчета

8 8

Page 3 Страница 3

3 3

Aiandusühistu Sillamäe Sputnik Садоводческое товарищество Силламяэ Спутник

2018. a. 2018 а. majandusaasta aruanne годовой отчет

Raamatupidamise aastaaruanne Годовые отчеты

Bilanss Бухгалтерский баланс

(eurodes) (EUR)

31.12.2018 12/31/2018

31.12.2017 31.12.2017

Varad активы

Käibevarad Текущие активы

Raha деньги

5 572 5572

13 911 13911

Nõuded ja ettemaksed Претензии и предоплаты

52 923 52 923

50 262 50262

Varud ресурс

17 919 17 919

1 046 1046

Kokku käibevarad Всего оборотных активов

76 414 76 414

65 219 65 219

Põhivarad Основные средства

Materiaalsed põhivarad Основные средства

2 452 2452

3 069 3069

Kokku põhivarad Всего основных средств

2 452 2452

3 069 3069

Kokku varad Всего активов

78 866 78 866

68 288 68 288

Kohustised ja netovara Обязательства и чистые активы

Kohustised обязательства

Lühiajalised kohustised Текущие обязательства

Võlad ja ettemaksed Долги и авансы

44 792 44 792

34 224 34 224

Kokku lühiajalised kohustised Всего текущих обязательств

44 792 44 792

34 224 34 224

Kokku kohustised Всего обязательств

44 792 44 792

34 224 34 224

Netovara Чистые активы

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses Фонд / Уставный капитал по номинальной стоимости

37 045 37045

37 045 37045

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Накопленный результат за предыдущие периоды

-2 981 -2981

-3 142 -3142

Aruandeaasta tulem Результат за финансовый год

10 10

161 161

Kokku netovara Всего чистых активов

34 074 34074

34 064 34 064

Kokku kohustised ja netovara Всего обязательств и чистых активов

78 866 78 866

68 288 68 288

Page 4 Страница 4

4 4

Aiandusühistu Sillamäe Sputnik Садоводческое товарищество Силламяэ Спутник

2018. a. 2018 а. majandusaasta aruanne годовой отчет

Tulemiaruanne Отчет о результатах

(eurodes) (EUR)

2018 2018

2017 2017

Tulud поступления

Liikmetelt saadud tasud Взносы, полученные от участников

85 870 85 870

77 822 77 822

Muud tulud Прочие доходы

35 804 35 804

19 043 19 043

Kokku tulud Общий доход

121 674 121 674

96 865 96 865

Kulud расходы

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Прямые затраты на целевые проекты

-70 408 -70 408

-51 733 -51733

Tööjõukulud Затраты на оплату труда

-48 958 -48958

-43 034 -43 034

Põhivarade kulum ja väärtuse langus Амортизация и обесценение основных средств

-1 851 -1851

-1 684 -1 684

Muud kulud Другие расходы

-447 -447

-253 -253

Kokku kulud Всего расходов

-121 664 -121 664

-96 704 -96 704

Põhitegevuse tulem Операционный результат

10 10

161 161

Aruandeaasta tulem Результат за финансовый год

10 10

161 161

Page 5 Страница 5

5 5

Aiandusühistu Sillamäe Sputnik Садоводческое товарищество Силламяэ Спутник

2018. a. 2018 а. majandusaasta aruanne годовой отчет

Rahavoogude aruanne Отчет о движении денежных средств

(eurodes) (EUR)

2018 2018

2017 2017

Rahavood põhitegevusest Денежные потоки от операционной деятельности

Põhitegevuse tulem Операционный результат

10 10

161 161

Korrigeerimised корректировок

Põhivarade kulum ja väärtuse langus Амортизация и обесценение основных средств

617 617

-573 -573

Kokku korrigeerimised Всего корректировок

617 617

-573 -573

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Изменение операционной дебиторской задолженности и предоплаты

-2 661 -2661

7 263 7263

Varude muutus Изменение запасов

-16 873 -16873

968 +968

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus Изменение операционных обязательств и предоплат

10 568 10568

-10 052 -10052

Kokku rahavood põhitegevusest Общие денежные потоки от операционной деятельности

-8 339 -8339

-2 233 -2 233

Kokku rahavood Общий денежный поток

-8 339 -8339

-2 233 -2 233

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

13 911 13911

16 144 16 144

Raha ja raha ekvivalentide muutus Изменение денежных средств и их эквивалентов

-8 339 -8339

-2 233 -2 233

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

5 572 5572

13 911 13911

Page 6 Страница 6

6 6

Aiandusühistu Sillamäe Sputnik Садоводческое товарищество Силламяэ Спутник

2018. a. 2018 а. majandusaasta aruanne годовой отчет

Netovara muutuste aruanne Отчет об изменениях в чистых активах

(eurodes) (EUR)

Kokku netovara Всего чистых активов

Sihtkapital/Osakapital Фонд / Акционерный капитал

nimiväärtuses по номиналу

Akumuleeritud tulem Накопленный результат

31.12.2016 12/31/2016

37 045 37045

-3 142 -3142

33 903 33 903

Aruandeaasta tulem Результат за финансовый год

161 161

161 161

31.12.2017 31.12.2017

37 045 37045

-2 981 -2981

34 064 34 064

Aruandeaasta tulem Результат за финансовый год

10 10

10 10

31.12.2018 12/31/2018

37 045 37045

-2 971 -2971

34 074 34074

Page 7 Страница 7

7 7

Aiandusühistu Sillamäe Sputnik Садоводческое товарищество Силламяэ Спутник

2018. a. 2018 а. majandusaasta aruanne годовой отчет

Raamatupidamise aastaaruande lisad Примечания к финансовой отчетности

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Приложение 1 Учетная политика

Üldine informatsioon Общая информация

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist,tulemiaruandest,rahavoogude aruandest,omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Финансовая отчетность включает бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и примечания.

Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse eesti keeles. Финансовые отчеты составляются на эстонском языке.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes Финансовая отчетность представлена ​​в евро

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused Изменения в учетной политике или предоставлении информации

Raamatupidamise aastaaruanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted. Учетная политика, используемая при составлении финансовой отчетности.

Rahavoogude aruanne on koostanud kaudsel meetodil. Отчет о движении денежных средств был подготовлен с использованием косвенного метода.

Tulude ja kulude aruanne koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Отчет о прибылях и убытках был подготовлен в соответствии со схемой в Приложении 14 RTJ.

Raha деньги

Rahalised vahendite jäägid on inventeeritud, pangakontole jääk võrreldud pangaga. Остаток средств был инвентаризован, остаток на счете в банке сопоставлен.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised Операции в иностранной валюте и финансовые активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Välisvaluutat bilansist ei ole На балансе нет иностранной валюты

Nõuded ja ettemaksed Претензии и предоплаты

Nõudeid liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudestõenäoliselt summadest. Претензии к участникам оцениваются индивидуально, вероятно, исходя из сумм. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole Там нет вероятных счетов

Seotud osapooled Связанные стороны

Seotud osapooled puuduvad Нет связанных сторон

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvetuspõhimõtted ja hinnangud. Учетная политика и оценки, используемые при составлении финансовой отчетности.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Финансовая отчетность представлена ​​в евро.

Rahavoogude aruanne on kostatud kaudsel meetodil. Отчет о движении денежных средств был представлен косвенно.

Lisa 2 Tööjõukulud Приложение 2 Расходы на оплату труда

(eurodes) (EUR)

2018 2018

2017 2017

Palgakulu Стоимость заработной платы

36 811 36811

32 163 32 163

Sotsiaalmaksud Социальные налоги

12 147 12 147

10 871 10871

Kokku tööjõukulud Общая стоимость рабочей силы

48 958 48, 958

43 034 43 034

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale Среднесписочная численность работников сокращена до полного рабочего дня

8 8

7 7

Источник: sputnik-2.ee

Автор материала:
...
Логин на сайте: ...
Группа: ...
Статус: ...
О материале:
Дата добавления материала: 28.04.2019 в 23:20
Материал просмотрен: 138 раз
Категория материала: Новости AÜ Sillamäe Sputnik
К материалу оставлено: 0 комментариев


Поделитесь в социальных сетях

Поделитесь своим мнением0


Все смайлы
Подписка: 1 Код *:Статистика
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Сейчас онлайн: 2 Сегодняшние посетители:
На сайте:
Реклама
ВКонтакте
Комментарии
"Весенний шторм" превратил эстонский Силламяэ в поле боя

Да в Эстонии масштаб военных учений вырос на фоне ...

ilja
07.05.2019, 23:39
На основе какого договора работает председатель СТ Спутник?

Интересно, а кто у вас от имени товарищества заклю...

nikolayivanov304
01.02.2019, 00:34
В силламяэском «Спутнике» - суды вокруг собраний двух минувших лет

Лёд тронулся, господа присяжные. Встать, суд идёт....

kotjan
07.04.2018, 00:03
От бригадира Бригады №2; Требование

Ставя под сомнение документы предоставленные брига...

kotjan
10.01.2018, 22:26
.